Knižnice a študovne

Využiť môžete služby Univerzitnej knižnice UMB alebo služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB

Univerzitná knižnica UMB poskytuje služby študentom a študentkám vo všetkých stupňoch a formách štúdia a má niekoľko pracovísk.

Výpožičné služby zabezpečuje v Univerzálnej študovni na Tajovského 40. Na PF UMB môžete využiť služby študovne.

Registrovať za používateľa sa môžete v ktorejkoľvek študovni univerzitnej knižnice. Registrácia Vás oprávňuje využívať služby knižnice vo všetkých jej študovniach a pracoviskách. Na registráciu potrebujete platný občiansky preukaz, preukaz študenta a poplatok za registráciu. Registráciou získate  prístup nielen k výpožičným službám, ale i k ďalším knižnično-informačným službám – medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, elektronickým informačným službám, rešeršným službám a prístup k licencovaným elektronickým databázam.

Počas celého štúdia sú pracovníci a pracovníčky knižnice pripravení pomôcť Vám pri získavaní informácií potrebných na úspešné zvládnutie štúdia vo zvolenom odbore, poskytnúť Vám informácie týkajúce sa vyhľadávania informačných zdrojov, citovania dokumentov, písania seminárnych prác atď.

Akékoľvek otázky môžeš adresovať formou kontaktných formulárov alebo prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám,  ktoré nájdete na stránkewww.library.umb.sk.

Pedagogická študovňa v priestoroch ŠD5

Študovňa  sa nachádza na 1. poschodí Študentského domu 5 a poskytuje 55 študijných miest. Štúdium je možné len prezenčne.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici 9 je Vám počas štúdia k dispozícii celý komplex knižničných služieb a fond pozostávajúci z viac ako 1,7 mil. knižničných jednotiek. Z toho viac ako 600 tis. kníh a 1300 titulov domácich a zahraničných periodík. Okrem toho knižnica sprístupňuje normy, patenty, hudobniny, mapy, zbierky zákonov, vestníky, spravodajcov a iné druhy dokumentov. Samozrejmosťou sú elektronické informačné zdroje vo forme prístupov do svetových databáz. Viac informácií sa dozviete na webe: www.svkbb.eu.