Praxe

Na PF UMB sú realizované učiteľské, neučiteľské i odborné praxe v dennom a externom štúdiu.

Učiteľské praxe (denné štúdium) - k uvedenej praxi je potrebné doručiť cvičným učiteľom správne vyplnené návratky, a to buď poštou, alebo osobne.

Učiteľské praxe (externé štúdium) - externí študenti si praxe zabzepečujú individuálne.

Neučiteľské odborné praxe - pred začiatkom odbornej neučiteľskej praxe si pozrite v nižšie uvedenom zozname, či organizácia, škola už má uzatvorenú dohodou o spolupráci s PF UMB podľa zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z.

Nová dohoda o spolupráci sa uzatvára medzi PF UMB  v Banskej Bystrici a organizáciou, a nie individuálne so študentom.