Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie

Na PF UMB máte možnosť vykonať aj rigorózne konanie.

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister/magisterka“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8). 

Rigorózne konanie na PF UMB upravuje Smernica č. 5/2018.

Poplatok  - rigorózne konanie

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona)  na akademický rok 2018/2019 je za rigorózne konanie 540 € v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici, viď. Pokyny k rigoróznemu konaniu - prihlásenie.

 

 

Prílohy ku stránke: