Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Školné

V externej forme štúdia sa zápisom stanete  študentmi PF UMB. Podľa § 71 zákona o vysokých Vám vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré Vám  fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. Takisto Vám  vzniká povinnosť hradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v dennej alebo externej forme štúdia.

Bližšie informácie o školnom na PF UMb nájdeš tu.