Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Individuálne štúdium sa na našej fakulte riadi Smernicou č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB.

O individuálne štúdium môžete požiadať len ak ste denný študent alebo študentka a to z týchto dôvodov:

Kompletne vyplnenú žiadosť o individuálne štúdium s vyjadreniami príslušných subjektov (definovaných vo formulároch žiadostí) môžete odovzdať na zaevidovanie do podateľne PF UMB najneskôr 5 dní pred začiatkom výučbovej časti semestra.

Žiadosť sa odovzdáva na príslušnom tlačive. Súčasťou žiadosti musia byť hodnoverné relevantné doklady prislúchajúce k zdôvodneniu žiadosti.

V prípade, že Vám individuálne štúdium schválili, je potrebné vyplniť tlačivo „Individuálny študijný plán – harmonogram plnenia študijných povinností“. Na tlačivo musíte vpísať všetky predmety, ktoré ste si predtým zapísali do AiSu. Musíte si dohodnúť osobné stretnutie s každým vyučujúcim, ktorého predmet budete v danom semestri navštevovať. Vyučujúci Vám musí zadať „Spôsob plnenia študijných povinností“, ktorý obsahuje hlavne termíny individuálnych konzultácií, samostatné úlohy, seminárne práce a pod. Ďalej je tam uvedený „Plánovaný termín udelenia hodnotenia“ a samozrejme podpis každého vyučujúceho. Toto potvrdenie musíte doručiť na študijné oddelenie do 14 dní od doručenia rozhodnutia o povolení  individuálneho štúdia. Ak to nestihnete, individuálne štúdium bude zamietnuté. 

V prípade nejasností sa včas obráťte na vedúcu študijného oddelenia alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť.

Prílohy ku stránke: