Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť spojenú so štúdiom v úradných hodinách v  zmysle vnútorných predpisov UMB.  Vysokoškolákom pomáha riešiť študijné problémy v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma, prosím,  vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov a študentky, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Mgr.  Andrea Fudorová

Mgr. Andrea Fudorová

Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB

Telefón:
048 446 4263
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Denné štúdium:

Externé štúdium:

Rigorózne skúšky


Referentky:

 


Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka, Od 18. 7. 2016 materská dovolenka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Denné štúdium:

 Externé štúdium:


Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Referentka

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Denné štúdium:

Externé štúdium:

Motivačné štipendiá

Doktorandské štúdium: (denné, externé) - PhD. - po obhajobu dizertačnej skúšky


Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Denné štúdium:

Externé štúdium:

 

Doktorandské štúdium (denné, externé)
Obhajoba dizertačnej práce

Pôžičky a praxe

Archívne potvrdenie PF do roku 1992


Ing. Veronika Pivarčeková

Ing. Veronika Pivarčeková

Referentka, Administrátorka AiS, Fakultná rozvrhárka

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 108

Administrátorka AiS, fakultná rozvrhárka