Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia

Ak ste už niekedy študovali a potrebujete si uznať predmety z predchádzajúceho štúdia (bc. predmety len z bc. štúdia, Mgr. predmety len z Mgr. štúdia) na PF UMB môžete postupovať v zmysle Metodického pokynu o uznávaní kreditov z predchádzajúceho štúdia.