Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií

Informácie o projekte

Cieľom predkladaného návrhu je tvorba dlhodobo udržateľného modelu organizačnej formy vzdelávania, ktorá umožní kontinuálne zvyšovať kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti doktorandov v rámci spoločenských vied. Ťažiskom projektu je akčný výskum na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Východiskom budú inštitucionálne potreby a medzinárodné skúsenosti v podpore generických vedecko-výskumných kompetencií, na základe ktorých bude pripravený a implementovaný model školy pre doktorandov všetkých novoakreditovaných študijných programov fakulty. Využívané budú inovatívne metódy podpory výučby ako realizácia aktivít v rámci vedeckovýskumného inkubátora, verejne dostupné elektronické kurzy (texty a videosekvencie) či onlinesociálna platforma. V rámci akčnej stratégie výskumu je plánované predbežné overenie efektivity implementovaných zmien. Výstupy z projektu poskytnú všeobecne aplikovateľné závery pre oblasť celoživotného (postgraduálneho) vzdelávania a tvorby generických kompetenčných modelov.

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Spoluriešitelia:Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Ing. Alena Tomengová, PhD.
Zahraničný projekt:nie