Výskumné priority

Vedecký výskum fakulty sa interdisciplinárne sústreďuje do projektov v týchto prioritných oblastiach:

  • výzvy 21. storočia v oblasti výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých;
  • sociálny, etický, umelecký a duchovný rozmer rozvoja jednotlivca a spoločnosti, občianska angažovanosť a spoločenská zodpovednosť;
  • psychologické aspekty edukácie a kvality života;
  • profesionalita a profesijný rozvoj učiteľstva a školy ako inštitúcie. 

Napĺňanie priorít je každoročne vyhodnocované vo výročných správach o vede, výskume a umení PF UMB.