Kde ma nájdete

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Pedagogická fakulta, Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 


Vladimír POLIACH, PhD. - odborný profil

 

Okrem štandardnej poradenskej a psychokorektívnej činnosti pre mládež i dospelých sa 7 rokov venoval intenzívnej skupinovej práci s deťmi vo veku 11-13 rokov s tzv. poruchami správania, súbežne tiež nasadeniu výpočtovej techniky v psychologickom laboratóriu a poradenskej činnosti v telefonickej Linke dôvery pre mládež. Niekoľko rokov viedol skupiny osobnostného rastu pre stredoškolákov, priebežne participoval na metodickej a školiacej činnosti pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ.

Špeciálne kompetencie:
Má skúsenosti s prácou s výpočtovou technikou (od r.1986). Programoval v programovacích jazykoch assembler pre osembitové procesory Motorola 6502 a Intel 8080, rôznych verziách Basicu, dBase, Turbo Pascalu a Visual Basicu for Applications. Je autorom systému počítačovo riadenej verzie prístrojovej diagnostickej metódy "tapping" v reálnom čase (pre KPPP) a niekoľkých vyhodnocovacích programov na psychodiagnostické metódy pre 8-bitové počítače. Je aj autorom rozsiahlejšieho systému ASM (automatizované spracovanie miezd pre stredne veľkú firmu do 500 zamestnancov) pre počítače štandardu PC. Ovláda prácu s aplikačným software ako napr. textové editory, tabuľkové kalkulačné programy, databázové prostredia, štatistický software (SPSS, Unistat) a software pre dizajn WWW stránok. Má skúsenosti s vyhľadávaním zdrojov odbornej informácie na Internete. Ovláda nemčinu, angličtinu a ruštinu na úrovni stredne pokročilého. Zo všetkých týchto jazykov v minulosti preložil niekoľko informatických a psychologických monografií.


Absolvované postgraduálne vzdelávanie:
Štvorročný komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii s dynamickou orientáciou (doc.Skála, doc.Kratochvíl).
Dvojročný výcvik v rodinnej terapii (Gina Kucera).
Výcvik v systemickom prístupe ku klientovi (PhDr.Strnad, PhDr.Úlehla).
Dvojročné PGŠ "Psychológia písma a písmoznalectvo" (Institut pro studium písma, akred.prac.MŠ ČR, Brno).
Medzinárodný workshop v rogeriánskom prístupe (Ch.Devonshire, D.Buck).
Výcvik v neverbálnych psychoterapeutických technikách PhDr.Junová, FFUK Praha)
Základný výcvik v hypnóze (prof.Kratochvíl).
Výcvik realizátorov primárnej prevencie alkoholových a drogových závislostí (Katedra sociálnej práce PF UK Bratislava).
Kurz lektorov výpočtovej techniky triedy PC (M-F fakulta UK Bratislava).
Špecializačné štúdium "Podnikové hospodárstvo" so zameraním na manažment (Technická univerzita Zvolen).
Rôzne kratšie kurzy (napr. diagnostiky ROR, transakčnej analýzy, adleriánskeho prístupu, asertivity, mediácie konfliktov a pod.)
Doktorandské štúdium odboru "psychológia" na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, obhájená dizertačná práca na tému "Osobnosť učiteľa a voľba prístupu v školských výchovných situáciách ".

 
       
 

Chronologický prehľad hlavných činností:
V rokoch 1975-1979 absolvoval jednoodborové magisterské štúdium psychológie na FF UK v Bratislave s profiláciou "pracovná psychológia". V období 1980 až 1987 pracoval na oddelení gymnázií a stredných odborných škôl Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v B.Bystrici, od r.1987 ako vedúci psychologického laboratórneho úseku a od 1.2.1990 do 31.8.1994 ako riaditeľ poradne. Od 1.9.1994 pracuje na katedre psychológie Pedagogickej fakulty UMB v B.Bystrici ako odborný asistent. V rámci toho vyučuje, vedie záverečné a diplomové práce, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti a aplikácii výpočtovej techniky v rámci katedry. Tri prijímacie obdobia odborne garantoval talentovú časť prijímacích skúšok na odbor "Učiteľstvo psychológie". Je autorom skrípt "Úvod do manažmentu", "Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie", editorom zborníkov a výskumných správ. Počas pôsobenia na UMB v B.Bystrici sa venuje širokému spektru vyučovacích predmetov. Za 8 rokov vyučoval: Úvod do psychológie, Základy psychológie, Všeobecnú psychológiu, Psychológiu osobnosti, Sociálnu psychológiu, Vývinovú psychológiu, Základy psychodiagnostiky, Pedagogickú psychológiu, Psychológiu práce, Psychológiu umenia, Sociálno-psych. tréning, Psychológiu prosociálnosti, Tréning prosociálneho správani, Etiku a modelovanie vých. situácií, Metodológiu psychológie pre bakalárov, Aplikovanú etiku, Základy manažmentu. V rámci toho spracoval koncepciu a štartoval vyučovanie predmetov: Základy manažmentu, Etika a modelovanie vých. situácií, Základy psychodiagnostiky, Psychológia práce, Psychológia umenia (v rámci aplikovanej psychológie), Psychológia prosociálnosti, Tréning prosociálneho správania, Metodológia psychológie pre bakalárov, Aplikovaná etika.

V r.1990 bol členom dvoch expertných komisií pre výchovné poradenstvo pri Ministerstve školstva, ktorých úlohou bolo poskytovať koncepčné podnety pre ďalšie fungovanie poradenského systému a pre legislatívne zmeny. V r.1993 sa podieľal na založení "Inštitútu aplikovanej psychológie v B.Bystrici", ktorého hlavným poslaním je najmä rozvoj psychologických aplikácií a popularizácia psychológie. Niekoľko rokov pôsobil ako lektor Metodického centra v rámci sociálnopsychologických tréningov kvalifikačného štúdia "Etická výchova" pre učiteľov základných a stredných škôl. Takmer 10 rokov sa venuje analyticko-poradenskej činnosti v oblasti personálneho manažmentu (v rámci spolupráce so súkromnými firmami). Spolupracuje s Katedrou filozofie FHV a Katedrou environmentálnej výchovy FPV UMB v B.Bystrici. Príležitostne spolupracuje aj s Daňovým úradom v B.B. (v rámci vzdelávacieho kurzu "Daňová etika").

Odborné psychologické skúsenosti a kompetencie:
V rovine praktických odborných kompetencií má vyše 10-ročné skúsenosti s psychodiagnostikou, s individuálnym poradenstvom pre mládež a dospelých, s vedením psychokorektívnych a tréningových skupín, znalosti procesov sociálnej interakcie a skupinovej dynamiky, komunikačných techník a niektorých arteterapeutických, muzikoterapeutických a relaxačných techník.

   
           
        (C) Vladimír Poliach
Editované:
9.6.2005