Domáce pracovné cesty

Postup - predkladanie žiadanky

Pracovné postupy pri zabezpečovaní a používaní služobných motorových vozidiel stanovuje Smernica č. 1/2015 používanie služobných motorových vozidiel UMB.

SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO:
1. Vypísať „Žiadanku na prepravu“ kompletne a čitateľne (viď vyplnený vzor žiadanky na prepravu).
2. Priložiť ku žiadanke: pozvánku.
3. V prípade refundácie potvrdenie, že SC bude refundovaná a z akých zdrojov bude refundovaná, a či pozývajúca organizácia refunduje náklady na dopravu v plnej výške alebo len vo výške cestovného lístka verejnej dopravy - písomný súhlas.

Na žiadanke sa musia vyplniť tieto údaje:

 • meno žiadateľa
 • cieľ cesty
 • účel jazdy
 • mená všetkých osôb, ktoré sa cesty zúčastnia
 • zdroj financovania
 • podpis žiadateľa
 • do poznámky je nutné uvádzať predpokladaný odchod z miesta určenia

Vyplnené žiadanky aj s prílohami je potrebné doručiť najneskôr do štvrtka do 12.00 h bežného týždňa na nasledujúci týždeň. Pri zahraničných pracovných cestách minimálne 5 pracovných dní pred plánovanou cestou.

Pri žiadosti o zahraničnú SC, je potrebné vypísať „Žiadosť o vyslanie zamestnanca na ZPC“ pre vodiča – za katedru vypisuje sekretárka.

Pri schvaľovaní požiadaviek na prepravu platí pravidlo, že prednostne je prideľované SMV pre vedenie fakulty. Ak je na ten istý termín viacero žiadaniek, ktoré sa nedajú spojiť, stanoví prioritu použitia SMV dekan fakulty.

SÚKROMNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO:
O použitie súkromného motorového vozidla môže žiadateľ požiadať len v prípade, že v čase realizácie tuzemskej, či zahraničnej pracovnej cesty nie je voľné služobné motorové vozidlo. Podmienky na udelenie súhlasu na použitie súkromného motorového vozidla sú stanovené v dohode o použití cestného motorového vozidla (Smernica č. 1/2014 o cestných náhradách poskytovaných na UMB).

K „Žiadosti o povolenie použiť súkromné motorové vozidlo“ je nevyhnutné priložiť: (v prípade opakovaného použitia súkromné vozidla postačuje raz)

 • fotokópiu technického preukazu;
 • zmluvy o uzatvorení PZP a HP;
 • doklady o zaplatení PZP, doklady o zaplatení HP, (vždy pri novom zaplatení);
 • pozvánku, a v prípade refundácie aj písomný súhlas s refundáciou nákladov spojených s použitím súkromného motorového vozidla.

SÚVISIACE TLAČIVÁ (k tuzemskej pracovnej ceste):

Žiadosť o vyslanie zamestnanca na TPC

Správa z TPC