Podmienky účasti

V akademickom roku 2018/2019 pristupuje Pedagogická fakulta UMB k nasledovným pravidlám:
Mobilita učiteľa, či zamestnanca sa môže uskutočniť v období od 01. 9. 2018 do 30.09. 2019 v trvaní 4 pracovných dní (tzn. od pondelka do piatka) + 1 deň pred a 1 deň po na cestu (tie bez príspevku).

Vyučujúca/Vyučujúci musí odučiť minimálne 8 hodínÚčelom môže byť LEN prednáškový pobyt. Neplánujte si účasť na konferenciách! UMB uprednostňuje učiteľské mobility pre učiteľov, zamestnanecké mobility pre zamestnancov a kombinované mobility v oprávnených prípadoch pre učiteľov, pričom kombinovaná mobilita tvorí približne 2-5% celkových mobilít učiteľov.

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

  • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (môžete využiť fakultné).
  • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Sadzobník grantov viď TU.
  • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 27.11.2018 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
    Od 27. novembra 2018 platí pre Erasmus+ Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmu+ na UMB v Banskej Bystrici, kde sa v článku 8 ods. 3 hovorí, že: "Zamestnanec, ktorý vycestuje na ZPC lietadlom, si zabezpečuje letenky v dátumoch trvania mobility vo vlastnej réžii, t.j. mimo verejného obstarávania". Zamestnancovi je totiž poskytnutý grant priamo na jeho osobný účet.
  • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené so scvhálením ZPC. Vycestovať môžu dvaja učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému. K "dohode o použití cestného motorového vozidla" zamestnanec predkladá: 1. fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia; 2. fotokópiu technického preukazu (len v prípade uplatnenia cestovných náhrad podľa §7 ods. 1 zákona).