Prihláška

Prihlášku doručiť fyzicky, v papierovej forme na náš referát vždy k 15. januáru pre nasledujúci akademický rok.