Realizácia pred odchodom

  • Vybrať si partnerskú inštituáciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. Aktuálne bilterálne dohody TU.
  • Dohodnúť si obsah, termín pobytu a zabezpečiť si ubytovanie.
  • Pedagogickí zamestnanci: Program výučby (v SJ pre Českú republiku) / Teaching programme (v AJ pre ostatné štáty) - povinné!
  • Nepedagogickí zamestnanci: Pracovný program (v SJ pre Českú republiku) / Pracovný program (v AJ pre ostatné štáty), musí byť pred vycestovaním potvrdený prijímajúcou aj vysielajúciou inštitúciou - povinné!
  • Žiadosť na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu - povinné.
  • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo Sofie – povinné (pripraví referentka pre MS PF UMB na základe podkladov). Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať.
  • Európsky preukaz poistenia alebo kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí (krátkodobé komerčné) - povinné (je možné využiť poistenie, ktoré má PF UMB uzavreté pre zamestnancov).
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.
  • Finančná zmluva pre ERASMUS+ medzi UMB a pracovníkom (pripraví referentka pre MS PF UMB)