Zahraničné pracovné cesty

Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Dodatok č.1 k Smernici č.1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty:

LETENKY - V zmysle novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa od 01.01.2019 letenky neobstarávajú postupmi vo verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že letenky nebudú obstarávané, ale je povinnosť ich zabezpečiť priamo u leteckého dpravcu (napr. Lufthansa, Air France a pod.) v rámci pravidelných liniek, nie prostredníctvom chartrových letov.

UPOZORNENIE: Letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. agentúry, pelikan.sk, cestovné kancelárie a pod.)

V prípade ak bude zmluvná cena leteniek nad 1000 Eur s DPH, Oddelenie verejného obstarávania je túto informáciu povinné zverejniť v štvrťročnej správe o zákazkách.

USMERNENIE K ÚHRADE LETENIEK:
Naďalej musí ekonomické oddelenie PF UMB zadávať požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement. Pri jej kúpe je potrebné postupovať tak, aby sa prioritne zohľadnil princíp hospodárnosti a efektívnosti a zároveň, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene:
1. Zamestnanec, ktorý na ZPC cestuje lietadlom si nájde let v dátumoch trvania ZPC vo vlastnej réžii (v prípade výhodnej ceny si letenku, ak je to možné rezervuje) a podá ihneď žiadanku na vystavenie objednávky na ekonomické oddelenie PF UMB, kde uvedie potrebné informácie (dodávateľa, spomínaný let a cenu letenky). Následne pracovníčka EO zadá požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement-u.
2. Až po odsúhlasení v systéme (obratom spätná väzba z EO PF UMB) je možné uhradiť letenku dvomi spôsobmi:

  • rektorát uhradí rezerváciu letenky objednanej pre zamestnanca z platobnej karty UMB, ná základe požiadavky z fakulty, tak ako doteraz - nie je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca;
  • výdavok na letenku je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca pre ZPC (t.z. zamestnanec zabezpečujúci ZPC si uhradí  schválenú rezervovanú letenku objednanú na svoje meno buď bezhotovostne - bankovým prevodom na základe vygenerovanej zálohovej faktúry/faktúry resp. na základe poskytnutých podkladov; online - prostredníctvom online platovných brán príslušnej banky;platobnou kartou - ak akceptuje poskytovateľ služby; hotovostne - úhradou u posyktovateľa služby).

K vyúčtovaniu ZPC potom zamestnanec predkladá doklady preukazujúce úhradu letenky (zálohová faktúra, faktúra, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu, alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking, potvrdenie o prijatej platbe pri úhrade v hotovosti) a súčasne zamestnanec predkladá palubné lístky, letenky a pod.
V oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby suma zadaná v eProcuremente bola zhodná so sumou uhradenou za letenku!