Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická  fakulta

 

Tematický plán predmetu

 

Názov predmetu: Užitočná etiketa

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami: etiketa, etika, slušnosť, zdvorilosť, pravidlá slušnosti pre deti a dospelých, vhodné správanie a i. Porozumieť a postupne aplikovať pravidlá týkajúce sa pozdravov, oslovenia, správania v spoločnosti, predstavovania, etikety všedného dňa – pravidiel, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.  Na základe vlastných pripravených prác, prezentovať špecifiká pravidiel slušného správania v okolitých krajinách.

 

Ročník:  druhý

Stupeň: prvý VŠ štúdia

Odbor: Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ, Pedagogika - vychovávateľstvo

Semester:  Zimný

Rozsah:  0/2

 

Tematické zameranie predmetu:

 • Definovanie základných pojmov: etiketa, etika, slušnosť, zdvorilosť, pravidlá slušnosti pre deti a dospelých, vhodné správanie a i.

 • Pozdravy, rozhovor, oslovenie, správanie v spoločnosti, podanie ruky, predstavovanie, oslovovanie, tykanie, telefonovanie, písanie listov, e-mailová komunikácia

 • Etiketa všedného dňa – chôdza, vchádzanie do budovy, vychádzanie z budovy, chodenie po schodoch, doprava, cestovanie

 • Etiketa stolovania.

 • O hygiene a odievaní, šaty robia človeka, ako sa oblieka muž, ako sa oblieka žena

 • Bežné spoločenské príležitosti, rodina doma, návšteva, prijímací pohovor, v kancelárii, pracovné stretnutie

 • Etiketa a učiteľská profesia, etický kódex učiteľa.

 • Prezentácia spracovanej práce.

   

Podmienky udelenia hodnotenia:

Prezentácia spracovanej práce pred spolužiakmi.

 

Študijná literatúra:

 1. Etický kódex učiteľa.

 2. BRYAN, D.: Etiketa pro každou společenskou událost. Praha : 2015.

 3. GLUCHMANOVÁ, M.: Profesijná etika v učiteľskom  povolaní. Prešov : 2011.JAHN, P.: Slušnosť, zvorilosť, takt a etiketa. 2013. Dostupné na internete.

 4. Nový lexikón slušného správania. Bratislava : 2011.

 5. Pravidlá mravnosti. In Výber z potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. Bratislava : 1992.

 6. SZABOVÁ, A.: Etiketa všedného dňa. Košice : 2013.

 7. ŠPAČEK, L.: Nová veľká kniha etikety. Praha : 2009.

 8. ŠPAČEK, L.: Obrazová etiketa. Praha : 2015.

 9. TOKSVIG, S.: Moderní etiketa aneb dobré mravy s humorem. Praha : 2016.

 10. Základy slušného správania pre deti. Bratislava : 2011.

   

  Spracovala: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=