Katedra pedagogiky, PF UMB Banská Bystrica

 

Tézy a tematický plán prednášok a seminárov z predmetu Všeobecná didaktika

 

Forma štúdia:             denné

Ročník:                       3. ročník Bc./ 1. ročník Mgr.  štúdium, spoločný základ

Semester:                   zimný 2018/2019

Zabezpečuje:              doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.           (prednášky a semináre)

                                       Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.     (prednášky)

                                   PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.                      (prednášky a semináre)

 

Hodnotenie predmetu (v súlade s informačným listom predmetu):

 • Študenti a študentky priebežne plnia, odovzdávajú a prezentujú vypracované úlohy a zadania.

 • Počas semestra majú možnosť získať z plnenia priebežných aktivít max 60 bodov. Z toho:

  • 40 bodov za písomné priebežné testy

  • 20 bodov za spracovanie a prezentáciu zadaných úloh

 • Študenti a študentky sú povinnívypracovať a odovzdať jednotlivým vyučujúcim v seminárnych skupinách na hodnotenie všetky súčasti priebežného hodnotenia.

 • Podmienka pre prihlásenie sa na skúšku - min 40 bodov.

 • Skúška prebieha v písomnej forme - max 40 bodov (pre uznanie skúšky je potrebné získať min 25 bodov).

 • Záverečné hodnotenie je súčtom dosiahnutých výsledkov v priebežnom hodnotení a v skúške (podľa kvalifikačných stupňov ŠP).

 • Povinná účasť na seminároch - min 80 %. Neprítomnosť je potrebné ospravedlniť.

 • Študenti a študentky s IŠP si individuálne dohodnú podmienky absolvovania predmetu s vyučujúcim seminárnej skupiny, do ktorej sú zaradení.

  Prihlasovanie sa na skúšku:

 • Prihlasovať sa na zverejnené termíny skúšky v AIS-e v skúšobnom období podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich na seminároch.

 • Prihlasovať sa na termíny (riadne a opravné) k tým vyučujúcim, u ktorých študenti a študentky absolvujú výučbu seminárov.

 • Študenti a študentky, ktorí predmet opakujú, resp. absolvujú výučbu v zimnom semestri v rámci programu ERASMUS v zahraničí, sú povinní kontaktovať priamo vyučujúce skupín, do ktorých patria podľa rozvrhu a s nimi si dohodnú podmienky absolvovania a ukončenia predmetu.

   

  Obsah prednášok (podľa obsahového štandardu predmetu)

 1. Súčasné významné a vplyvné smery v didaktike a ich podoby. Zmysel, hodnoty a ciele edukácie.

  18.9.2018 doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

   

 2. Edukácia obratu. Všeobecná komparácia základných didaktických prvkov v transmisívnom a konštruktivistickom prístupe.

  2.10.2018 – doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

   

 3. Didaktika ako pedagogická vedná disciplína. Historický vývoj didaktického myslenia, predmet skúmania, úlohy, ciele, druhy didaktík. Aktuálne úlohy didaktiky.

  9.10.2018 - PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 4. Osobnosť učiteľa a jeho chápanie výučby. Profesijné kompetencie v kontexte normatívneho a dynamického kompetenčného prístupu. Vyučovacie štýly. Charakteristiky dobrého učiteľa. 16.10.2018 – doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

   

   

 5. Obsah vzdelávania. Vymedzenie pojmov. Konkretizácia obsahu vzdelávania, školské dokumenty.

  23.10.2018 - PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 6. Ciele vyučovacieho procesu. Vymedzenie pojmu ciele. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania, špecifické ciele vyučovacieho procesu, taxonómie cieľov, vlastnosti cieľov. Chyby vo formulácii vyučovacích cieľov. Postup pri určovaní cieľov.

  6.11.2018 – PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 7. Teoretické základy vyučovacieho procesu. Vyučovací proces, Zákonitosti vyučovacieho procesu, podmienky vyučovacieho procesu, etapy vyučovacieho procesu.

  13.11.2018 – PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 8. Didaktické metódy.  Systém didaktických metód, vlastnosti metód, výber metód. Teoretická analýza jednotlivých didaktických metód.

  20.11.2018 - PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 9. Aktivizujúce didaktické metódy – charakteristika, význam, klasifikácia. Teoretická analýza jednotlivých aktivizujúcich metód. Silné a slabé stránky aktivizujúcich metód.

  27.11.2018 - PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 10. Organizačné formy vyučovania – charakteristika pojmu, klasifikácia organizačných foriem, vyučovacia hodina, hromadné vyučovanie, skupinové vyučovanie.

  4.12.2018 - PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

   

 11. Psychodidaktické a neurodidaktické výzvy pre súčasnú didaktiku.

  11.12.2018 – doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

   

  Výkonový štandard (absolvovaním predmetu je študent/študentka schopný):

 • Nadobudnúť poznanie o dôležitosti a význame všeobecnej didaktiky a jej psychodidaktickej podstaty pre úspešné fungovanie v praxi učiteľskej profesie.

 • Vymedziť všeobecnú didaktiku v systéme pedagogických vied, vymenovať a charakterizovať jej funkcie a význam. Definovať a vysvetliť základné didaktické pojmy a prvky v edukačných súvislostiach. Správne používať relevantnú odbornú terminológiu.

 • Charakterizovať osobnosť žiaka a učiteľa v edukačných súvislostiach. Vymedziť požiadavky na profesijné kompetencie učiteľa na základe analýzy návrhu profesijného štandardu začínajúceho učiteľa. Charakterizovať a analyzovať podľa pokynov základné školské dokumenty a vysvetliť ich vzájomný vzťah. Porovnať ich štruktúru.

 • Vyhľadávať, kategorizovať a posúdiť určené prvky školských dokumentov s akcentom na kľúčové kompetencie ako ciele a prostriedky edukácie. Analyzovať učivo z didaktického hľadiska, prezentovať a obhájiť svoje riešenie.

 • Aplikovať osvojené postupy v procesoch formulácie špecifických cieľov podľa rôznych taxonómií cieľov vo vlastných aprobačných predmetoch.

 • Uvedomiť si podstatu a význam uplatňovania didaktických zásad v edukačnom procese.

 • Charakterizovať rôzne prístupy ku klasifikácii metód a organizačných foriem; reflektovať moderné trendy v didaktike. Vysvetliť rozdiely medzi tradičnými a aktivizujúcimi metódami, rôznymi organizačnými formami na konkrétnych príkladoch.

 • V skupinovej práci dodržiavať pravidlá efektívnej komunikácie. Kriticky, vecne a korektne posúdiť a zhodnotiť prezentované riešenia iných. Hodnotiť kvalitu svojej vlastnej práce a práce iných na základe vopred určených kritérií.

 • Vytvoriť priebežne portfólio vlastných výstupov podľa zadaní v súlade s nadobudnutými vedomosťami a požadovanými kritériami.

   

   

   

   

   

   

   

  Obsah seminárov

   

 1. Úvodný seminár: očakávania, predstavenie predmetu, organizácia, požiadavky. Literatúra.

   

  Didaktika ako pedagogická vedná disciplína

  Didaktika ako veda, predmet skúmania, druhy didaktík, historický vývoj. Myšlienky Komenského na vzdelávanie, ich aktuálnosť a prežitok. Moderné trendy v didaktike.

   

 2. Vzťah didaktiky k iným vedám. Systém didaktiky, typy vyučovacieho procesu, výskum v didaktike.

 • Zadanie úlohy: priniesť učebnicu pre predmet svojej aprobácie.

   

 1. Učebnica ako školský dokument

  Definovanie pojmu, funkcie učebníc, druhy učebníc, štruktúra učebníc. Učivo a druhy učiva. Didaktická analýza učebnice. Ďalšie informačné zdroje.

  Práca s pracovným listom

   

 2. Príprava učiteľa na vyučovanie. Organizácia školského roka, dlhodobá, krátkodobá príprava učiteľa na vyučovanie, projekt písomnej prípravy na vyučovanie.

  Analýza písomných príprav na vyučovanie z hľadiska jednotlivých častí a cieľov vyučovacej

  hodiny.

   

 3. Osobnosť žiaka  a jeho chápanie výučby Kognitívne a učebné štýly. Metakognícia, metaučenie autoregulácia učenia.

 • Hra s písmenami

 • Realizácia dotazníka na štýly učenia sa žiakov

   

 1. Obsah vzdelávania, ciele vzdelávania, vyučovacie ciele

  Aplikácia informácií z prednášky. Ciele vzdelávania v jednotlivých historických obdobiach, ich konkretizácia v jednotlivých dokumentoch.

  Práca s pracovným listom

 • Ohlásenie prvej písomnej práce zo všetkých predchádzajúcich tém seminárov a prednášky č. 5.

   

 1. Vyučovacie ciele 1

  Realizácia prvej písomnej práce v hodnote 20b.

  Precvičovanie formulácie vyučovacích cieľov. Rôzne taxonómie cieľov. Operacionalizácia cieľov.

   

 2. Vyučovacie ciele 2

  Precvičovanie formulácie vyučovacích cieľov. Rôzne taxonómie cieľov. Operacionalizácia cieľov

 • Zadanie hodnotenej úlohy k didaktickým zásadám (5b): Teoretická analýza jednotlivých didaktických zásad (písomne). Podstatu zásady a zmysel jej využívania v praxi vyjadriť netradične a tvorivo prostredníctvom fotografickej koláže, resp. iného zvoleného formátu. Hodnotenie: obsahová stránka koláže, grafická zobrazenie obsahu, prezentácia koláže študentmi. Skupinová práca.

 • Ohlásenie hodnotenej práce z témy vyučovacie ciele (10 b).

   

 1. Didaktické zásady.

  Hodnotená písomná práca podľa ohlásenia.

  Pojem didaktické zásady, klasifikácia, zložky zásad a i.

  Prezentácia jednotlivých didaktických zásad podľa zadania.

 • Zadanie hodnotenej úlohy: rozdelenie do dvoch až štvorčlenných skupín – spracovanie konkrétnej didaktickej hry k vybranému obsahu svojej predmetovej špecializácie a jej realizácia na seminári (5b)

   

 1. Didaktické zásady, didaktické metódy 1

  Prezentácia jednotlivých didaktických zásad podľa zadania.

  Autodidaktický test z témy didaktické zásady.

  Didaktické metódy ­ opakovanie terminológie a klasifikácie metód z prednášky. Dvojfunkčnosť metód, metodický obrat (zásady kombinovania metód). Charakteristika jednotlivých metód hlavne z praktického hľadiska., práca s pracovným listom, prezentácia pripravených skupinových prezentácií – didaktických hier.

   

 2. Didaktické metódy 2

  Prezentácia  a hodnotenie pripravených skupinových prezentácií – didaktických hier.

 • Ohlásenie druhej písomnej práce zo všetkých predchádzajúcich tém seminárov (od seminára č.7) – 20b.

   

 1. Diagnostické metódy

  Realizácia ohlásenej písomnej práce.

  Výber diagnostických metód (slovné hodnotenie, testy).

   

 2. Záverečné sumatívne hodnotenie – max 60 b

  Autoevalvácia a sebareflexia. Informácie ku skúške, záverečnému hodnoteniu a ukončovaniu predmetu.

   

  Priebežné hodnotené úlohy:

  • Písomná práca č. 1 – 20b
  • Úloha k téme ciele – 10b
  • Úloha k téme didaktické zásady – 5b
  • Úloha k téme didaktické metódy – prezentácii didaktickej hry (skupinová práca) – 5b
  • Písomná práca č.2 – 20b

Spolu = 60b za priebežné úlohy

 

Bonusové body = 10b

Počas semestra majú študenti a študentky možnosť získať tzv. „bonusové body“. Priebežne počas semestra budú elektronicky zverejnené úlohy, súvisiace s aktuálnym obsahom seminárov. Vypracovanie bonusových úloh bude možné vyučujúcim odovzdávať len v tých termínoch, ktoré budú pri konkrétnych úlohách uvedené. Body za „bonusové úlohy“ budú pridelené len za správne odpovede. Body získané za „bonusové úlohy“ sa pripočítajú k bodom získaným počas seminárov.

 

Kvalifikačné stupne záverečného  hodnotenia:

A:        100  –  94 bodov        C:          86  –  80 bodov        E:           72  –  65 bodov

B:          93  –  87 bodov        D:          79  –  73 bodov        Fx:         64  –    0

 

Odporúčaná študijná literatúra:

 

 1. BAJTOŠ, .: Teória a prax didaktiky. Žilina: EDIS, 2003.

 2. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

 3. BLAŠKO, M.: Základy modernej didaktiky1. Košice: 2011. dostupné na internete.

 4. ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.

 5. HELDOVÁ, D. – KAŠIAROVÁ, N. – TOMENGOVÁ, A. et al.: Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov. Bratislava: MPC, 2011.

 6. KALAŠ, I. et al.: Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava : SPN, 2013.

 7. KALHOUS, Z. – OBST, O.: Školní didaktika. Praha : 2002.

 8. KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha : Grada, 2011.

 9. KOTRBA, L. – LACINA, T.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno : 2007.

 10. LÁSZLÓ, K. – OSVALDOVÁ, Z : Didaktika. Banská Bystrica : 2014.

 11. PETLÁK, E.: Inovácie v didaktike. Dubnica nad Váhom. 2012.

 12. PETLÁK, E.: Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Bratislava : 2005.

 13. PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. 3. prepr. vyd. Bratislava : Iris, 2016.

 14. PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: 1996. (a ďalšie novšie vydania)

 15. PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. (a ďalšie novšie vydania)

 16. PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: 1997. (a ďalšie novšie vydania)

 17. ROVŇANOVÁ, L.:  Profesijné kompetencie učiteľov. Banská Bystrica: Belianum, 2015.

 18. ROVŇANOVÁ, L.:  Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov. Bratislava: MPC, 2015.

 19. SITNÁ, D.  Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2013.

 20. SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha : 2007.

 21. SLAVÍK, J. – JANÍK, T. – NAJVAR, P. – KNECHT, P.: Transdisciplinární didaktika. Masarykova univerzita : 2017.

 22. STROUHAL, M. (ed.). 2016. Učit se být učitelem. K vybraným problémům učiteslkého vzdělávání.  Praha: Karolinum, 2016.

 23. STROUHAL, M. – ŠTECH, S. (eds.). 2016.Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, 2016.

 24. ŠKODA, J. – DOULÍK, P.: Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování.  Praha : Grada, 2011.

 25. TRACEY, R. 2009. Instructivism, constructivism or connectivism? [online].cit.[2016-04-04].

 26. Štátny vzdelávací program  ISCED 2. (aktuálna verzia dostupná na internete)

 27. Štátny vzdelávací program ISCED 3. (aktuálna verzia dostupná na internete)

 28. ŠVEC, Š.: Historické premeny poňatí didaktiky (Od J.A. Komenského  po súčasnosť) In Zborník filozofickej a pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : 1995.

 29. TUREK, I.: Didaktika. Bratislava : 2008, 2010, 2014.

 30. ZORMANOVÁ, L.: Výukové metody v pedagogice. Praha, 2012

 31. Odborné časopisy a noviny, aj v e-podobe.

 32. Internetový portál rezortu školstva a s ním súvisiace web stránky relevantných inštitúcií:

 

Spracovali:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

 

14. 9. 2018

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=