Kde ma nájdete

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.
Ružova 13
974 01 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

 Vedecko pedagogická charakteristika

 

 

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly

VAŠAŠOVÁ, Zlata, doc. PhDr. PhD.

I.2 Rok narodenia

1958

I.3 Názov a adresa pracoviska

Pedagogická  fakulta UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13, 97401 Banská Bystrica

I.4 E-mailová adresa:

zlata.vasasova@umb.sk

II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

 

Názov vysokej školy alebo inštitúcie

Rok

Odbor a program

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

FF UK Bratislava

1982

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Psychológia-Ruský jazyk

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

PF UMB Banská Bystrica

2004

Pedagogická psychológia 77-08-9

Titul docent

FSaEV UK Bratislava

2013

Sociálna psychológia a psychológia práce

3.1.13

Titul profesor

 

 

 

Doktor vied

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie

 

 

 

III. Zabezpečované činnosti

III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

 

Bakalárske

Diplomové

Dizertačné

Počet

26

14

0

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť

Edukačná psychológia: Bc. štúdium, Pedagogika, Bc. štúdium , Andragogika, prednáška, seminár

Psychológia práce: Bc. štúdium, Psychológia, prednáška, seminár

Psychológia práce a organizácie: Mgr. štúdium, Andragogika, prednáška, seminár

Psychológia práce: Mgr. štúdium, Učiteľstvo psychológie, prednáška

Priebežná prax výstupová: Mgr. štúdium, Učiteľstvo psychológie

Súvislá prax: Mgr. štúdium, Učiteľstvo psychológie

Didaktika psychológie: Mgr. štúdium, Učiteľstvo psychológie, prednáška, seminár

III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť

Všeobecná psychológia: Bc. štúdium, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ pre učiteľské študijné programy na FHV UMB, Bc. štúdium, Andragogika, prednáška a seminár (1998/99-2007/08)

Ontogenetická psychológia: Bc. štúdium, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ pre učiteľské študijné programy na FHV UMB, Bc. štúdium, Andragogika, prednáška, seminár (1998/99-2001/02)

Edukačná psychológia: Bc. štúdium, Pedagogicko-psychologický a sociálno- vedný základ pre učiteľské študijné programy na FHV UMB,prednáška, seminár (1998/99-2007/08)

Psychológia kreativity: Bc. štúdium, Andragogika, prednáška, seminár (2009/10-2011/12)

Sociálna psychológia: Bc. štúdium, Učiteľstvo psychológie, seminár (2009/10-2010/11)

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť

Projekty: „Vplyv inovatívnej stratégie service learning na personálny  a sociálny rozvoj a občiansku angažovanosť študentov a študentiek vysokej školy“ (VEGA 1/0621/17),

„Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v západných krajinách EU“ (012UMB-4/2017)spoluriešiteľka

 Cudzojazyčná edukácia v seniorskom veku (KEGA, 003UMB- 4/2018 – spoluriešiteľka

„Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii“APVV 2018 - 2022

IV. Profil kvality tvorivej činnosti

IV.1 Prehľad výstupov

 

Celkovo

Za posledných šesť rokov

Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus

2

2

Počet výstupov kategórie A

2

2

Počet výstupov kategórie B

19

9

Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A

5

5

Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby

0

0

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni

2/0

1/0

IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.

1.

ADE VAŠAŠOVÁ Z. 2010. The Influence of Criterion-Referenced Assessment on Students Attitudes towards Education. In The New Educational Review, 2010, 20(1), 261-274, ISSN 1732-6729. Scopus (IF=0,08)

2.

 BCI VAŠAŠOVÁ Z., SALBOT V. 2010. Kapitoly zo všeobecnej psychológie : vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2010, 83 s., ISBN 978-80-8083-946-8.

3.

ADE VAŠAŠOVÁ Z. 2011. Creativity and its relation to stress perception. In AD ALTA ; Journal of Interdisciplinary Research, 2011, 1(2), 113-115, ISSN 1804-7890.

4.

ABD VAŠAŠOVÁ Z. 2012. Vzdelávanie dospelých v znevýhodnených skupinách. In HEINZOVÁ Z. (Ed.) Personálny manažment. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012, ISBN 978-80-557-0474-6, s. 314-337.

5.

ADE VAŠAŠOVÁ Z., LIPKOVÁ E. 2014. Relationship between creativity and perfectionism in secondary school students. In The New Educational Review, 2014, 38(4), 72-83, ISSN 1732-6729. Scopus (IF=0,19)

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.

1.

AAB VAŠAŠOVÁ Z.2012. Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012, 157 s., ISBN 978-80-557-0399-2

2.

AFC VAŠAŠOVÁ Z. 2014  Vzťah tvorivosti a psychickej variabilnosti osobnosti u vysokoškolákov = The relation among the creativity and psychological variability of personality in college students .
In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava, 3. - 4. 10. 2014 / ed. Jitka Šimíčková-Čížková, Pavel Škobrtal ; rec. Jiří Bláha. IX. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-7464-540-2. - S. 203-213.

3.

ABC VAŠAŠOVÁ Z. 2015. Komunikácia v školských záťažových situáciách. In Komunikowanie sie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary / rec. Edward Mleczko, Klaudia Węc., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, ISBN 978-83-8019-248-5, s. 174-194  [1,15 AH].

4.

ADE VAŠAŠOVÁ Z. 2015. Motivácia a postoje študentov psychológie k práci školského psychológa .
In Školský psychológ = Školní psycholog : časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR. - Brno : Asociácia školskej psychológie SR a ČR, 2015. - ISSN 1212-0529. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 46-54.

5.

BAB  VAŠAŠOVÁ Z. 2016 Psychológia učenia (sa) dospelých : odborná monografia  ... [et al.] ; rec. Irena Plevová, Marta Valihorová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 152 s. [7,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1113-3.

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.

 

-          1/0621/16  Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na personálny a sociálny rozvoj  a občiansku angažovanosť študentov a študentiek vysokej školy (riešiteľka)

-          012UMB-4/2017 „Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v západných krajinách EU“ (riešiteľka)

IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.

1.

ABD VAŠAŠOVÁ Z. 2007. Tvorivá osobnosť a kognitívne procesy. In Človek v spoločnosti / VAŠAŠOVÁ Z. (Ed.). 1. časť, Človek v edukačnom prostredí., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, ISBN 978-80-8083-423-4, s. 140-161. 

 

Ohlasy a citácie:
1. [3] POLČIC, Ľ. Výsledky z overovania vplyvu stavebnice Dominika na úroveň technického tvorivého myslenia žiakov 6. ročníka základných škôl. In Trendy ve vzdělávání 2008 : informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-311-6, s. 209-213.
2. [4] LENČOVÁ, I. Phantasieland Lesen 1. Phantasienland Lesen 2 : metodicko-didaktická príručka pre učiteľa k integrovaným učebniciam literárneho čítania pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Príroda, 2009. CD ROM. ISBN 978-80-07-01689-7.
3. [3] LENČOVÁ, I. Effizienz von Bildern im Fremdsprachenunterricht. In "Sprache: Deutsch" : Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums, Opava- Sambachshof, 5.-11. 10. 2007. Opava : Schlesische Universität, 2008. ISBN 978-80-7248-463-8, s. 197-205.
4. [3] POLČIC, Ľ., ĎURIŠ, M. Brief summarization of research´s results of verification of educative box of bricks during lessons of design and technology. In Journal of technology and information education, 2009, 1(3), 82-86, ISSN 1803-537X.
5. [4] RAČKOVÁ, M. Humanizmus ako "sine qua non" vysokoškolskej edukácie technologickom veku. In K otázkam rozvoja osobnosti vysokoškoláka v procese humanizácie technologického vzdelávania : zborník recenzovaných vedeckých prác. Prešov : Technická univerzita, Fakulta výrobných technológií, 2009. ISBN 978-80-553-0225-6, s. 84-88.
6. [3] PODGORECKI, J., KIESKI, A., KUKLA,  D. Bumerang konstruirovanja: trajektorija poleta v komunikatívnom prostranstve. In Aktuaľnyje problemi sovremennoj nauki. Moskva : Institut delovoj karieri, 2010. ISBN 978-5-98079-490-3, s. 3-41.
7. [4] PODGORECKI, J. Zastosowania komunikacji społecznej w edukacji. In Zdravá škola. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-557-0111-0, s. 205-228.
8. [1] ORAVCOVÁ, J. Learning Styles of University Students in Relation to Educational Methods. In The New Educational Review, 2009, 19(3-4), 72-82, ISSN 1732-6729, Scopus

[4] LENČOVÁ, I. Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 198 s. ISBN 978-80-8083-572-9.

2.

BDF VAŠAŠOVÁ Z. 2004. Školské hodnotenie a jeho vplyv na "sebasystém" a motiváciu žiaka. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis, 2004, 13(3), 14-17, ISSN 1335-0404.  

 

Ohlasy a citácie:

 1. [1] ĎURICOVÁ, L. Self-concept of University Students and Their Motivation. In The New Educational Review, 2009, 17(1), 264-275, ISSN 1732-6729.
 2. [4] HOMOLOVÁ, E. Príprava učiteľov na využívanie autentického materiálu na rozvoj tvorivosti žiakov. In English is a key. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005. ISBN 80-8084-043-1, s. 180-185.
 3. [4] ĎURICOVÁ, L. Sebahodnotenie vysokoškolského študenta. In Evalvácia v edukačnom procese vysokých škôl a problémy výučby pedagogicko-psychologických disciplín v edukácii budúcich učiteľov : zborník príspevkov z vedeckého seminára. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. ISBN 80-8083-037-1, s. 50-59.
 4. [4] ORAVCOVÁ, J. Sociálna psychológia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. 313 s. ISBN 80-8055-980-5.
 5. [4] ORAVCOVÁ, J. Sociálna psychológia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. 257 s. ISBN 978-80-557-0402-9.
 6. [3] URBANOVSKÁ, E., ŠKOBRTAL, P. Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. [134] s. ISBN 978-80-244-3065-2.
 7. [3] ĎURICOVÁ, L. The role of student's self-concept in his motivational structure. In QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární medzinárodní vědecké konference dotorandů a odborných asistentů, 20. - 24. května 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8, s. 1432-1444.
 8. [4] MITRÍK, T., JANITOROVÁ, T. Reflexia pedagogickej činnosti. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015. 15 s. ISBN 978-80-565-1306-4.

3.

ABD VAŠAŠOVÁ Z. 2007. Motivácia k práci a jej faktory. In VAŠAŠOVÁ, Z., MALČEKOVÁ E.. (Eds.) Človek v spoločnosti / 2. časť, Človek v pracovnom prostredí, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, ISBN 978-80-8083-422-7, s. 47-68.  

 

Ohlasy a citácie:

 1. [1] PAŠKOVÁ, L., VALIHOROVÁ, M. Life Satisfaction of Slovak Teachers Depending on the School Type. In The New Educational Review, 2010, 20(1), 157-172, ISSN 1732-6729, WoS (IF=0,08)
 2. [4] RAČKOVÁ, M. Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky spojené s fajčením cigariet u vysokoškolákov. In Sociálne a politické analýzy : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky, 2009, 3(2), 48-83, ISSN 1337-5555.
 3. [4] RAČKOVÁ, M. Univerzitné preventívne pôsobenie prostredníctvom efektívnej ponuky využívania voľného času poslucháčov. In Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konfe6rencie, 26. 5. 2011-27. 5. 2011, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-6].
 4. [4] ŽITNIAKOVÁ GURGOVÁ, B. Medziľudské vzťahy na pracovisku. In Personálny manažment. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0474-6, s. 104-134.

4.

BCI VAŠAŠOVÁ Z. 2005. Kapitoly zo všeobecnej psychológie : (vysokoškolské učebné texty). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005, 128 s., ISBN 80-8083-089-4.  

 

Ohlasy a citácie:
1. [3] PLEVOVÁ, I. Kapitoly z obecné psychologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 89 s. ISBN 80-244-1413-9.
2. [3] LENČOVÁ, I. Effizienz von Bildern im Fremdsprachenunterricht. In "Sprache: Deutsch" : Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums, Opava- Sambachshof, 5.-11. 10. 2007. Opava : Schlesische Universität, 2008. ISBN 978-80-7248-463-8, s. 197-205.
3. [4] KARIKOVÁ, S. Rozvoj záujmov v kontexte psychológie dospelých. In Záujmové vzdelávanie dospelých : teoretické východiská. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0211-7, s. 54-65.
4. [3] PLEVOVÁ, I., PETROVÁ, A. Obecná psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3247-2.

5.

AAB VAŠAŠOVÁ Z. 2012. Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012, 157 s., ISBN 978-80-557-0399-2. 

Ohlasy a citácie:
1. [3]   ŽITNIAKOVÁ- GURGOVÁ, B. Osamelosť a samota ako psychologické fenomény. In Literárne variácie samoty a osamelosti. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-638-8, s. 246-261.
2. [4]   TOKOVSKÁ, M., ŠOLCOVÁ, J. Kognitívna a psychomotorická aktivizácia v pomáhajúcich profesiách. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 93 s. ISBN 978-80-557-0716-7.
3. [4]   BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. et al. Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) : (vysokoškolská učebnica). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4.
4. [4]   HEINZOVÁ, Z., NÁBĚLKOVÁ, E. Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných psychologických charakteristík tlmočníka. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 26-40.
5. [3]   ĎURICOVÁ, L., MARČIŠOVÁ, V. Školské sebapoňatie adolescenta vo vzťahu k jeho tvorivosti. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství : sborník příspěvků z 10. mezinárodní vědecké konference, Pardubice, 18.- 19. 9. 2014. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-921-0, s. 105-116.

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti

Členka Asociácie školských psychológov SR a ČR.

Členka Odborovej komisie PF UMB pre študijný odbor Sociálna pedagogika

Členka Odborovej komisie PF UMB pre študijný odbor Sociálna práca

Členka Odborovej komisie PF UMB pre študijný odbor Andragogika

V. Doplňujúce informácie

V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom

pozvané prednášky v zahraničí (3: Česká republika, 2013, 2009, 2008)

V.2 Ďalšie aktivity

Vedenie doktoranda na Katedre pedagogiky, PF UMB, Banská Bystrica

Posudzovanie príspevkov pre The New Educational Review. Časopis je indexovaný v databázach EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, OAJI, Scopus.

Oponovanie zahraničných a domácich publikácií za posledných 6 rokov (3 monografie)

Oponovanie projektu VEGA (2013,2017)

Oponovanie rigoróznej práce (2013, 2015)

Oponovanie dizertačnej práce (2014, 2015,2016)

Dátum poslednej aktualizácie:

14.9.2018

               

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
na konzultácie odporúčam sa vopred ohlásiť emailom.

Kontaktný formulár

=